REGULAMIN

REGULAMIN WARSAW TIP TAP RUN 2022

REGULAMIN
15 – 17 LIPCA 2022 ROKU

  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów jest ANNA KOŁAKOWSKA TIP TAP ul. Niewielka 29a/59
  00-713 Warszawa NIP: 5213435954 REGON: 360054014
 2. Termin warsztatów: 15-17.07.2022r. (3 dni)
 3. Warsztaty odbędą się w Warszawie ul. Wiśniowa 50.
 4. Obowiązuje następujący podział grup:
  • Grupa początkująca
  • Grupa średnio zaawansowana
  • Grupa zaawansowana
 5. Instruktor prowadzący warsztaty ma prawo przeniesienia Uczestnika do innej grupy zaawansowania.
 6. Nagrywanie jest możliwe tylko na koniec zajęć i za zgodą Instruktora.

 ZAPISY

 1. Zapisy trwają od 1.04.2022-09.07.2022 lub do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenia dokonuje się przez rejestrację oraz poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe lub w gotówce w terminie podanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
 3. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczenia przed warsztatami oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego.
 4. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które przesłały wypełniony formularz i dokonały wpłaty. Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które nie dokonały wpłaty.

 KOSZTY

 1. Cena
   • I termin – 450 zł – 1.04.2022 – 30.04.2022
   • II termin – 500 zł – 1.05.2022 – 31.05.2022
   • III termin – 550 zł – 1.06.2022 – 9.07.2022

  Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 50 1020 5558 1111 1635 9710 0037
  W tytule przelewu proszę wpisać „tiptaprun2022 – Imię i Nazwisko”

 2. Wpłaty należy dokonać w terminie podanym w mailu potwierdzającym rejestrację. Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
  W przypadku nie dokonania wpłaty uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 3. W przypadku rezygnacji z warsztatów do dnia 9 lipca 2022 roku, po rezerwacji miejsca i dokonaniu wpłaty, organizator zwraca opłatę po potrąceniu koniecznych kosztów wynikających z organizacji warsztatów. Pisemne rezygnacje z podaniem numeru konta, na jaki ma być dokonany zwrot, przyjmowane są najpóźniej do dnia 9 lipca 2022 r. do godziny 23:59. Zwrotów z tytułu rezygnacji dokonujemy w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji na piśmie. Pisemne rezygnacje będą uwzględniane po przesłaniu na adres anula@tiptap.pl, inna forma rezygnacji nie będzie akceptowana.
 4. W przypadku rezygnacji z warsztatów po 9 lipca 2022 roku, organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
 5. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  W takim wypadku zwrócone zostanie 80% dokonanej wpłaty, w związku z poniesionymi kosztami organizacji warsztatów.

UWAGI

 1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez Uczestnika, nie odpowiada również za zaginione lub zniszczone rzeczy Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania zajęć do celów archiwalnych i promocyjnych.
 3. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać mailowo: anula@tiptap.pl.
 4. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoważne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej run.tiptap.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Warsztatów, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Przystąpienie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z dobrowolną i świadomą akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Warsztatach.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika.
  W razie doznania, w związku z udziałem w Warsztatach, uszkodzenia ciała, sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić wobec Organizatora warsztatów żadnych roszczeń.